Background Image

Ejendommen


Clarasvænge ligger i Ordrup - en by i Charlottenlund - i Gentofte Kommune.

Ejendommen er opført i 1936 og fungerede indtil opdelingen i ejerlejligheder i 1970’erne som en ren udlejningsejendom. Læs mere om kommunen på gentofte.dk.

Ejendommen er opdelt i 3 blokke:

Blok 1 = Clarasvej 2-8
Blok 2 = Ordrupvej 4-14
Blok 3 = Ordrupvej 16-22 

Ejendommen omfatter 84 lejligheder - fordelt i 14 opgange - samt en enkelt forretning (på hjørnet af Ordrupvej/Clarasvej). Pr. 1. januar 2015 var fordelingen mellem lejligheder med ejere/lejere = 76/8 Når udlejede lejligheder bliver ledige, sælges de normalt. 

Ejerforeningen råder over 22 garager, hvoraf to anvendes af viceværten til maskiner m.m. De resterende 20 udlejes til en rimelig leje. Garagerne består af syv mindre og 15 lidt større. Se mere information på Clarasvaenge.dk

Ejerforeningen har en mindre grundfond til brug for akutte uforudsete udgifter på ejendommen.

Ejerforeningen har egne tinglyste vedtægter fra 2017.

Ejerforeningen ledes af en bestyrelse på fem medlemmer, hvoraf tre vælges i ulige år og to i lige år. Der vælges to suppleanter hvert år.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned og indkaldes overfor hvert enkelt medlem skriftligt af bestyrelsen med mindst 4 ugers og højst 8 ugers varsel.

Bestyrelsesmøder afholdes den første torsdag i måneden. Se endvidere information på hjemmesiden clarasvaenge.dk og i foreningens månedsbrev. Beboere er altid velkomne til at møde op i tidsrummet kl. 19:00 - 19:30. Bestyrelsen har mødelokale Ordrupvej 10, kld.

Viceværten træffes normalt på ejendommen mandag-fredag mellem kl. 7:00 og 13:00. Mobil tlf. 2099 7296. Ejendomskontoret er beliggende Ordrupvej 10, kld. Ejendommens postkasse er nederst i opgangen. Viceværten vil kunne være behjælpelig med en række praktiske ting. Spørg og få svar og hjælp. Ved viceværtens fravær pga. ferie og evt. sygdom, er der faste vikaraftaler vedr. affald og andre nødvendige arbejder.

Administrator varetager - efter aftale med bestyrelsen - en række nærmere fastlagte opgaver.

Bygningerne er opført i gule mursten, karnaptårnene i røde mursten. I 1982-83 blev altanerne totalrenoveret - og nye vinduer med 3-lags-termoruder og udvendig kobberbeklædning monteret. Punkterede termoruder udskiftes til klimaruder af ejerforeningen.

Der renoveres normalt 2 karnaptårne årligt.

Alle tage blev totalrenoveret i 1989 med røde, gennemfarvede B&C - cementtagsten. Trappeopgangene er senest renoveret (maling og vinyl) i perioden 2016-18. I forbindelse med brandsikring i juli 1999 er alle entrédøre (2 låse) og døre i trappehalsene udskiftet.

Hver lejlighed har brugsret til et kælderrum. Herudover råder ejerforeningen over et antal kælderrum, der udlejes via viceværten. I kældrene findes tillige cykelrum. På udeområderne er opstillet en række cykelstativer.

Forsyningen med varme og varmt brugsvand sker fra varmecentral i hver af de 3 blokke. Siden 1989 har ejendommen haft fjernvarme. Anlægget er et-strenget. Varmefordelings- centralerne er i flere omgange renoveret med henblik på bedre funktion og komfort for lejlighederne.

Varmeregnskabsåret følger kalenderåret. Aflæsning ved ejerskifte og ændringer i installationer og udskiftning af målere sker via vicevært/administrator. Radiatormålere aflæses digitalt.

Der er vaskeri i kælderen Ordrupvej 10-12 – vaskemaskinerne er nyindrettet i december 2015 med 2 industri- vaskemaskiner og en -tørretumbler. Der er endvidere et strygerum med elektrisk rulle. Vasketure reserveres med brik (udleveres af viceværten) og forbrug opkræves månedsvis. Reservation kan også ske via en app.

Der findes tørrerum i hver blok. Udendørs tørreplads ved gavlen af blok 3, Ordrupvej 22.
Benyttelse er på egen ansvar.

Der er oprettet et motionsrum for beboerne i foreningen: Tilmelding til motionsrummet sker gennem viceværten.

Møderum Clarasvej 4, kld. kan efter aftale med viceværten benyttes af beboerne. Der skal tages hensyn til andre beboere. Her holdes også generalforsamlinger og beboermøder.

Der er installeret kabelnetværk til højhastigheds- Internet, IP-telefoni og tv-programmer. Alt forbrug bestilles og betales af beboerne.

Asfalterede køreveje er BRANDVEJE, hvor der ifølge pålæg fra Gentofte Brandvæsen IKKE må parkeres. Kortvarig af- og pålæsning er tilladt. I nødvendigt omfang er det tilladt håndværkerbiler at holde på området.

Udeområderne består af større og mindre haveanlæg og en legeplads. Langs rosenbedet ved det store haveanlæg findes overdækket sidde- plads/grillplads og cykelparkering.

Der er kun indkørsel fra Clarasvej.

Der er lukkede affaldsrum til alm. affald - afhentes hver uge - og storskrald - afhentes fredage i ulige uger på Clarasvej til højre for de opstillede beholdere til flasker og aviser/blade. Se nærmere på Gentofte kommunes hjemmeside vedrørende håndtering af storskrald.

Ejerforeningen har en række faste håndværkere, der kender bygningerne og installationer - og som derfor med fordel kan anvendes af beboerne. Typisk kan VVS- og el-arbejde ofte med fordel koordineres via viceværten. Sammen med foreningens bygningstekniske rådgiver udarbejdes en rullende 10-års vedligeholdelsesplan på ejendommen. Foreningens håndværkerliste kan ses her.

Ejerforeningen har hvert år arrangementer for beboerne af social karakter - f.eks. loppemarked og julearrangement.

Husdyr- hund/kat- er tilladt efter forudgående skriftlig tilladelse fra bestyrelsen. Denne gives under forudsætning af, at de respektive beboere overholder reglerne for husdyr - og at disse ikke er til gene for andre. Hunde skal føres i snor på ejendommens område samt på kælderarealerne.

Hjertestarter er placeret i kælderen ved viceværtens kontor, Ordrupvej 10, kld.  

Hjemmesiden www.clarasvaenge.dk opdateres løbende med aktuelle informationer. 


Ovenstående informationer er et udsnit af ejerforeningens velkomstbrev til nye beboere. Hele velkomstbrevet kan hentes her.