Affaldshåndtering

Brug containere i affaldsrummene ved den store plæne til at sortere dit affald til genbrug. Der er forskelle sektioner til pap, plastik, metal og farligt affald. Desuden er der også hylder i containerrummet, hvor du kan sætte gode mindre til genbrug.

Storskrald må tidligst sættes ud om eftermiddagen/aftenen på torsdage i ulige uger. Afhentning sker fredag fra kl. 06:00 i ulige uger. Ejerforeningen kan få bøder, hvis der står skrald ude på Clarasvej i dagene op til og efter tidspunktet for afhentningen.

Dagrenovation (Husholdningsaffald)
 

Hvad er dagrenovation?
Dagrenovation kan betegnes som affald, der typisk frembringes i den private husholdning. Det vil sige affald, der hovedsageligt består af køkkenaffald, hygiejneaffald og mindre emner 
af kasserede materialer.

Det vil f.eks. være:
- Madaffald
- Kartoner til mælk, juice eller lignende
- Snavset papir og plast
- Vegetabilsk affald som ikke hjemmekomposteres
- Animalsk fedt
- Sod og aske (emballeret særskilt)
- Opfej
- Skarpe genstande (indpakket forsvarligt)
- Glødepærer (indpakket forsvarligt)
- Husdyrgødning og bunddække mm.
 

Det gælder at sod, aske og slagger skal være helt afkølet samt emballeret (pakket ind)

Skarpe, skærende, rivende eller spidse genstande samt vådt og uhygiejnisk affald skal ligeledes være emballeret, så der ikke kan ske skade på personer ved håndtering af affaldet.

 

Genbrugsstation i Gentofte

Nedenstående affaldstyper skal bringes til genbrugsstation -

Hvor ligger genbrugsstationen - og hvornår er der åbent?
Genbrugsstationen ligger på Vinagervej 2. Der er ind- og udkørsel både fra Vinagervej og fra Ørnegårdsvej ved Vandtårnet. Genbrugsstationen har åbent alle dage fra kl. 9.00 til 17.00. Lørdage, søndage og helligdage 10.00 - 17.00. Dog er der lukket den 24., 25. og 31. december samt 1. januar.

Hvad er uforurenet bygge- og anlægsaffald?
Uforurenet bygge- og anlægsaffald er affald, som er omfattet af definitionen af uforurenet bygge og anlægsaffald i bygge- og anlægsbekendtgørelsen, jf. § 3, nr. 39.
Ved uforurenet bygge- og anlægsaffald forstås f.eks.: Beton, mursten, tegl, keramik, asfalt, jord, gips. Der er etableret en bringeordning for mindre mængder bygge- og anlægsaffald på genbrugspladsen.

Affald i større mængder fra bygge- og anlægsarbejder i private husstande, herunder renovering og nedrivning, håndteres i overensstemmelse med kommunens til enhver tid gældende regulativ for erhvervsaffald.

Hvad er PVC-affald?
PVC-affald omfatter to fraktioner. En genanvendelig og en ikke-genanvendelig fraktion. 
Genanvendeligt PVC-affald er f.eks.: Rør, tagrender og nedløbsrør, tagplader herunder trapezplader, elektrikerrør og kabelbakker, staldinventar, dør- og vinduesrammer, ovenlysvinduer samt hårde fejelister og paneler.
Ikke-genanvendeligt PVC-affald er f.eks.: Vinylgulve og vinylvægbeklædning, persienner, badedyr o.lign, have- og trykluftsslanger, altankasser, telte, regntøj, gummistøvler mv. Ordningen er etableret som en bringeordning på genbrugspladsen, jf. § 18. Det påhviler enhver borger og grundejer i kommunen at bringe PVC-affald til genbrugsplads.

Imprægneret træ skal udsorteres med henblik på behandling. Det påhviler enhver borger og grundejer i kommunen at bringe imprægneret træ til genbrugsplads.

Hvad er farligt affald?
Ved farligt affald forstås f.eks.: Maling, trykfarve, klæbestoffer, spraydåse, plante- og skadedyrsbekæmpelsesmidler, olie, benzinprodukter, vaske- og rengøringsmidler, syrer, baser, opløsningsmidler, medicin, lavenergipærer, klinisk risikoaffald.
Det påhviler enhver borger og grundejer i kommunen at bringe farligt affald til genbrugsplads. Aflevering skal ske ved henvendelse direkte til opsynet på genbrugspladsen.
Farligt affald skal håndteres miljømæssigt forsvarligt og må ikke hældes i kloakken. Farligt affald skal emballeres forsvarligt og mærkes tydeligt om indholdets art. Ved forsvarlig emballering forstås, at beholderen skal være modstandsdygtig over for affaldets påvirkning samt så stærk og tæt, at beholderen kan tåle normale påvirkninger under transport. De forskellige affaldsfraktioner må ikke sammenblandes og skal så vidt muligt afleveres i den originale emballage.

Storskrald

Storskrald skal sorteres i følgende affaldstyper:
- Aviser/papir  (container på Clarasvej) *
- Flasker/glas  (container på Clarasvej) **
- Jern/metal 
- Småt forbrændingsegnet affald
- Stort forbrændingsegnet affald
- Springmadrasser/møbler med fjedre 
- Køle/frysemøbler 
- Elektronik 
- Pap 
- Plastflasker/dunke 

Hvornår afhentes storskrald?
Afhentning sker på fredag fra kl. 6:00 i ulige uger.

Hvor stilles storskrald?
Alt storskrald - undtagen Aviser/papir og Flasker/glas - stilles på bagkanten af fortovet på Clarasvej mellem de 2 indkørsler og til højre for glas- og papircontainerne.

Storskrald skal være sorteret. Se ovenfor.
Brug gennemsigtige plastaffaldssække - IKKE sorte

Hvornår kan storskrald stilles ud?
Storskraldet må tidligst sættes ud dagen før kl. 12:00 og senest på afhentningsdagen kl. 06:00.
Storskrald må ikke stilles i containerrummet, 
der alene er beregnet til husholdningsaffald.

Farligt affald - fx. maling og kemikalier - 
skal bringes direkte til genbrugspladsen.

* Hvad er papiraffald?
Papiraffald er alle rene og tørre papirmaterialer, som er velegnet til genanvendelse f.eks.: 
Aviser, uge- og månedsblade, herunder fag- og medlemsblade, tryksager og rudekuverter, kontor- og EDB-papir, telefonbøger.
Brug container på Clarasvej.

** Hvad er glasemballageaffald?
Ved glasemballageaffald forstås f.eks.: Tømte glasflasker og husholdningsglas.
Brug container på Clarasvej.

Hvad er papaffald?
Papaffald er alle rene og tørre papmaterialer, som er velegnet til genanvendelse f.eks.:
Papemballager, bølgepap, karton.

Storskrald er affald, som kan forventes at frem- komme fra en normal privat husstand, ellers betragtes det som erhvervsaffald og kan afleveres på genbrugspladsen eller håndteres via en privat transportør.

Maskiner, tanke og radiatorer skal være helt tømte for brændstoffer, olier og væsker. Maskiner, tanke og cykler medtages kun, hvis der er påsat seddel mærket ”storskrald” samt navn og adresse.


Øvrige ordninger

Særlig henteordning
I særlige tilfælde, kan den kommunale afhentningsordning for farligt affald benyttes. Dette gælder for borgere, der ikke selv har mulighed for at bringe eller få bragt farligt affald til genbrugspladsen eller anden håndtering. Der skal være samlet en passende mængde før afhentning. Ved behov for håndtering efter denne ordning rettes henvendelse til Teknik & Miljø. Farligt affald må ikke henstilles frit tilgængeligt, hvorfor der skal aftales tid for afhentning.

Apoteker
Apotekerne modtager defekte kviksølvtermometre og brugte kviksølvbatterier fra høreapparater samt medicinrester til destruktion. Endvidere udleverer apotekerne gratis kanylebokse og modtager dem fyldte retur til destruktion.

Forhandlere af batterier m.fl.
Mange forhandlere af batterier har opstillet batteribokse til indsamling af brugte batterier. Dette gælder bl.a. fotohandlere, el-installatører, mange supermarkeder og andre detailhandlere.

Farvehandlere eller genbrugsplads
Såfremt farvehandlere ikke modtager rester af maling og opløsningsmidler emballeret på forsvarlig måde - og rester af ukrudts- og insektbekæmpelsesmidler samt rester af andre kemikalier, som normalt forhandles af disse forretninger - skal disse ting afleveres på genbrugspladsen.

Hvad er bærbare batterier og akkumulatorer?
Bærbare batterier og akkumulatorer er ethvert batteri eller knapcellebatteri eller enhver batteripakke eller akkumulator, der er forseglet, kan være håndholdt, og ikke er et industribatteri eller en industriakkumulator eller et bilbatteri eller en bilakkumulator.
Borgere og grundejere kan aflevere udtjente bærbare batterier og akkumulatorer i genbrugsbeholdere, men såfremt genbrugsbeholderen er fyldt op, må der ikke efterlades bærbare batterier og akkumulatorer ved siden af beholderen.